Klimmaterialen (NEN 2484)

De NEN 2484 bevat o.a. aanvullende duurzaamheideisen ten opzichte van de Warenwet (Besluit Draagbaar Klimmaterieel). De Warenwet, die geldt voor ladders en trappen voor professioneel en doe-het-zelf gebruik biedt  onvoldoende veiligheidsniveau. Een zeer belangrijk verschil van de NEN 2484 t.o.v. de Warenwet betreft de duurzaamheidtest: dynamische schranktest. In deze test wordt een deel (4 sporten/treden) van een ladder/trap vastgezet en wordt er 10.000 maal 500 N (50kg) aan getrokken en geduwd. In de Warenwet is deze test niet opgenomen. Duurzaamheidtesten borgen dat de ladder/trap geschikt is voor intensief gebruik. Andere niet in de Warenwet opgenomen testen betreffen bijvoorbeeld de testbelasting op de beugel en de belasting op de uiteinden van de stijlen.

De NEN 2484 is net als vele andere normen eind 2006 uit de Arbobeleidsregels verwijderd. De Inspectie SZW (voormalig arbeidsinspectie) kan daardoor niet meer direct handhaven op het feit of een ladder of trap voldoet aan de NEN 2484. Dit betekent niet dat voor professioneel gebruik de Warenwet alleen voldoende is. De Arbowet gaat uit van de stand der wetenschap (techniek) en eist een arbeidsmiddel dat geschikt is voor het doel. Ook een rechter zal in geval van een ongeluk de stand der techniek van het arbeidsmiddel meewegen in zijn oordeel.

Voor professioneel gebruik van ladders en trappen is de stand van de techniek vastgelegd in de NEN 2484. Dit is de enige objectieve maatstaf, die ook is vastgelegd in de Leidraad Veilig werken op hoogte. Keuze van het juiste arbeidsmiddel. Over de Leidraad bestaat in brede kring van werkgevers en werknemers overeenstemming. Ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inclusief de Inspectie SZW zijn bij de opzet van de leidraad betrokken geweest. Het is van groot belang dat werkgevers en werknemers afspraken maken over het vereiste veiligheidsniveau van ladders en trappen in Arbocatalogi. In veel Arbocatalogi wordt verwezen naar de Leidraad Werken op Hoogte, waarin de NEN 2484 ook wordt genoemd.

Altrex adviseert om voor professioneel gebruik van ladders en trappen eisen te stellen aan de kwaliteit en te wijzen op de gevaren voor het gebruiken van bijvoorbeeld doe-het-zelf-kwaliteit. Als maatstaf voor professioneel te gebruiken ladders en trappen adviseert Altrex de NEN 2484. Een werkgever zou een RI&E moeten maken indien hij een huishoudtrap voor professioneel gebruik wil inzetten.

Standpunt branchevereniging VSB inzake regelgeving professioneel gebruik ladders en trappen

Altrex is lid van de VSB (Vereniging Steigerbouw-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven) De Technische Commissie van branchevereniging VSB heeft in een document de ‘stand van zaken regelgeving ladders en trappen’ vastgelegd. Dit document is hieronder opgenomen. Het hierin geformuleerde standpunt over o.a. de NEN 2484 is mede gebaseerd op uitspraken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: VSB oktober 2009

 

Stand van zaken regelgeving ladders en trappen

Er bestaat geregeld nog onduidelijkheid over regelgeving rondom klimmateriaal. Daarom brengen wij u graag op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Naast de Warenwet kent Nederland ook een aparte, zwaardere norm voor ladders en trappen: de NEN 2484. Tot 27 december 2006 was deze norm ook opgenomen in de beleidsregels van de Inspectie SZW. In het kader van deregulering van de Arbo-wetgeving heeft de overheid deze norm echter uit de beleidsregels geschrapt en zijn werkgevers- en werknemersorganisaties zelf verantwoordelijk om de eisen voor het gebruik van ladders en trappen vast te leggen in de Arbocatalogus.

Met het schrappen van de NEN 2484 uit de beleidsregels is deze norm echter niet komen te vervallen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt namelijk:

‘De verwijzing in beleidsregels naar normen en het intrekken van deze beleidsregels heeft geen consequenties voor de status van normen. Normen hebben betrekking op productwetgeving en blijven uiteraard de stand der techniek aangeven, die producenten het vermoeden van overeenstemming geven te voldoen aan de geldende wetgeving.’

Bij controles door de Inspectie SZW zal er op de NEN 2484 echter niet altijd worden gehandhaafd. Zij zal kijken naar de afspraken die zijn vastgelegd in de Arbocatalogus van de betreffende branche. Om aan te geven dat draagbaar klimmaterieel voldoet aan de norm NEN 2484, vermeldt een aantal fabrikanten deze norm op de instructiesticker en/of hebben zij het materiaal voorzien van een KOMO-KlimKeur sticker.
Andere fabrikanten maken dit kenbaar met pictogrammen en/of teksten als “geschikt voor professioneel gebruik”. Zij verklaren daarmee dat de ladders en trappen minimaal aan eenzelfde niveau voldoen dan het gestelde in de norm NEN 2484 en dat ze kunnen worden toegepast voor intensief professioneel gebruik. Dit kan aannemelijk worden gemaakt door een KOMO-KlimKeur sticker of op een andere wijze, waarmee hetzelfde niveau wordt aangegeven.

Bron: Commissie Ladders en Rolsteigers VSB